FILLIE Algemene voorwaarden

1. Algemene voorwaarden
In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven :
FILLIE: FILLIE B.V., de gebruiker van de Algemene Voorwaarden, opdrachtnemer, verkoper
Opdrachtgever : de wederpartij van de gebruiker, opdrachtgever, koper
Installateur : een door FILLIE vooraf geautoriseerde installateur van FILLIE Laadpalen
Overeenkomst : de overeenkomst tussen FILLIE en OPDRACHTGEVER
Werk: het totaal van de tussen FILLIE, de Installateur en Opdrachtgever overeengekomen Werkzaamheden en de daarbij door FILLIE en/of de Installateur geleverde zaken en materialen

2. Overeenkomst
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen FILLIE en Opdrachtgever. Partijen verklaren en erkennen uitdrukkelijk dat op die overeenkomst geen andere algemene inkoop-, levering- of andere voorwaarden van toepassing zijn dan deze Algemene Voorwaarden. Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken met voorafgaande schriftelijke overeenstemming daarover tussen Partijen.
2.2 Een overeenkomst komt eerst tot stand wanneer en voorzover FILLIE die Overeenkomst uitdrukkelijk heeft bevestigd per post, e-mail en/of ander (elektronisch) communicatiemiddel, dan wel FILLIE handelingen verricht waaruit blijkt dat zij de overeenkomst erkent en/of uitvoert.

3. Levering FILLIE Laadpalen
3.1 Tenzij schriftelijk en expliciet anders tussen partijen is overeengekomen, vindt de levering van FILLIE Laadpalen plaats tegen een door FILLIE nader aan de Opdrachtgever op te geven datum en tegen een door FILLIE vastgesteld netto bedrag op de conditie Ex Works op de locatie waar FILLIE gevestigd is. FILLIE is bevoegd FILLIE Laadpalen in gedeelten te leveren en van iedere (deel)levering (vooruit)betaling te verlangen, tenzij schriftelijk expliciet anders tussen partijen is overeengekomen.
3.2 Vanaf het moment waarop FILLIE Laadpalen in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever gebruikte hulppersoon zijn gebracht, waaronder begrepen het moment van levering door of namens FILLIE als genoemd in artikel 3, zijn de afgeleverde FILLIE Laadpalen voor risico van Opdrachtgever. De FILLIE Laadpalen gelden als door Opdrachtgever geaccepteerd bij de aflevering in de staat waarin deze zich op het moment bevinden. Het risico van verlies of beschadiging van de FILLIE Laadpalen gaat op het moment van levering door FILLIE over op Opdrachtgever.
3.3 Het eigendom (niet zijnde het intellectueel eigendom) van de geleverde FILLIE Laadpalen gaat eerst over op Opdrachtgever na volledige betaling door Opdrachtgever van alle vorderingen uit hoofde van de Overeenkomst. Zolang FILLIE Laadpalen eigendom zijn van FILLIE, (i) is Opdrachtgever nimmer gerechtigd FILLIE Laadpalen op enigerlei wijze te vervreem¬den, ver- of beWerken, bezwaren, verpanden, verhuren en/of anderszins in gebruik te geven, en (ii) is Opdrachtgever gehouden FILLIE Laadpalen met de nodige zorgvuldigheid en als herken¬baar eigen¬dom van FILLIE te (doen) bewaren. FILLIE is steeds gerechtigd deze FILLIE Laadpalen tot zich te nemen, waar deze zich ook mochten bevinden.

4. Verplichtingen Opdrachtgever
4.1 Opdrachtgever verplicht zich bij installatie door FILLIE c.q. een door FILLIE vooraf geautoriseerde installateur van FILLIE Laadpalen (de “Installateur”) alle toegang (inclusief doch niet uitgezonderd tot het perceel), faciliteiten, apparatuur, (licenties op) programmatuur, leidingen, (hulp)middelen en informatie (waaronder technische en functionele documentatie en andere inlichtingen) welke FILLIE c.q. de Installateur voor de behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst logischerwijs nodig heeft (en/of welke anderszins nuttig kan zijn) op adequate tijdige wijze te verschaffen, zonder hiervoor kosten aan FILLIE in rekening te brengen. Opdrachtgever zal tevens alle voor de behoorlijke uitvoering van enige Overeenkomst benodigde en adequate medeWerking verlenen en instructies (van veiligheid- en andere relevante onderwerpen) geven aan FILLIE c.q. de Installateur, eveneens zonder hiervoor kosten aan FILLIE in rekening te brengen.
4.2 Indien Opdrachtgever niet (adequaat) of niet tijdig voldoet aan het bepaalde in artikel 4.1, dan heeft FILLIE in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de betreffende Overeenkomst en heeft FILLIE het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn op dat moment gebruikelijke prijzen en tarieven in rekening te brengen. Opdrachtgever vrijwaart FILLIE voor aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van enige Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van Opdrachtgever.

5. Garanties
5.1 FILLIE garandeert dat de FILLIE Laadpalen op substantiële wijze overeenkomstig de door FILLIE vastgestelde functionele specificatie(s) zal functioneren gedurende een periode van 12 maanden vanaf het moment van aflevering door of namens FILLIE.
5.2 Indien de FILLIE Laadpalen gedurende de in artikel 5.1 genoemde periode storingen hebben, dient Opdrachtgever dat onverwijld en voldoende gedetailleerd te berichten aan FILLIE, waarna FILLIE zich redelijkerwijs zal inspannen de storingen kosteloos te herstellen c.q. de (delen van) de FILLIE Laadpalen zal vervangen, dit ter keuze van FILLIE. FILLIE garandeert niet dat de FILLIE Laadpalen zonder onderbreking of fouten zullen Werken.
5.3 Recht op garantie kan Opdrachtgever pas inroepen nadat Opdrachtgever jegens FILLIE aan al zijn financiële en andere verplichtingen jegens FILLIE met betrekking tot de geleverde FILLIE Laadpalen heeft voldaan. Indien een storing in door FILLIE aan Opdrachtgever geleverde FILLIE Laadpalen op¬treedt, dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk na het ontstaan ervan (doch in ieder geval binnen tien (10) Werkdagen nadat Opdrachtgever met de Storing bekend is geworden c.q. had moeten zijn) op gedetailleerde en schriftelijke wijze te melden aan FILLIE, bij gebreke waarvan het recht op garantie vervalt.
5.4 Behoudens het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomst, zijn hierdoor alle uitdrukkelijke en/of stilzwijgende, al dan niet uit de wet voortvloeiende bedingen, garanties, voorwaarden en verplichtingen ter zake de nakoming door FILLIE van haar verplichtingen uit enige overeenkomst uitgesloten voorzover de wet zulks toestaat.
5.5 Alle buiten het kader van de garantieverplichtingen van FILLIE (zoals beschreven in deze Algemene Voorwaarden en/of overeenkomst) aan Opdrachtgever geleverde FILLIE Laadpalen en/of diensten zullen door FILLIE in rekening worden gebracht conform de op dat moment gebruikelijke prijzen en tarieven van FILLIE.

6. Ondersteuning
6.1 FILLIE zal ten behoeve van de levering van diensten gekwalificeerde personen beschikbaar stellen en zich ervoor inspannen de levering ervan naar beste weten en kunnen uit te voeren. Echter, uitsluitend Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik, verwerken alsmede voor de toepassing van de diensten. FILLIE levert diensten gedurende Werkdagen, tenzij schriftelijk expliciet anders door FILLIE is bevestigd.
6.2 Ondersteuning betreft diensten ten behoeve van de onderhavige FILLIE Laadpalen, te weten het verlenen van technisch ondersteuning voor het opheffen van storingen aan de FILLIE Laadpalen, door ondersteuning op afstand danwel ondersteuning op locatie.
6.3 Gedurende Werkdagen kan de Opdrachtgever contact opnemen met FILLIE voor vragen over de FILLIE Laadpalen.
6.4 Preventief onderhoud betreft diensten van preventief onderhoud die van tijd tot tijd c.q. incidenteel en ter discretie van FILLIE worden geleverd ten behoeve van de FILLIE Laadpalen van Opdrachtgever ter inspanning om te voorkomen dat er storingen ontstaan.
6.5 FILLIE zal zich ervoor inspannen de diensten van ondersteuning, en in dat kader ook de storingen aan een FILLIE Laadpaal, naar beste weten uit te voeren. Eventuele arbeid, voorrijkosten en reiskosten die worden gemaakt door FILLIE om een storing te verhelpen, zijn conform de vergoedingen [50 euro per uur]. Eventuele vervanging van standaard componenten en andere FILLIE Laadpalen die nodig zijn om een storing te verhelpen, zullen in overleg plaatsvinden en op basis van nader overeen te komen vergoeding tenzij binnen de garantie en garantietermijn vallen zoals beschreven in de overeenkomst/deze Algemene Voorwaarden.
6.7 De responsetijd bedraagt regulier twee (2) Werkdagen. In geval van een melding van storing als hierboven beschreven, en FILLIE stelt ter harer discretie vast dat er sprake is van een spoedeisende storing, bedraagt de responsetijd regulier één (1) Werkdag.
6.9 De diensten van ondersteuning worden niet geleverd op, en gelden niet voor FILLIE Laadpalen die zich op een grondgebied buiten Nederland bevinden.

7. Betaling
7.1 Opdrachtgever is gehouden vergoedingen te betalen aan FILLIE voor de geleverde FILLIE Laadpalen en/of diensten, een en ander conform de bepalingen in de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden. Vergoedingen, prijzen en tarieven zijn uitgedrukt in Euro (EUR) en zijn exclusief B.T.W. en andere belastingen en heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd, tenzij door FILLIE schriftelijk anders is vermeld.
7.2 Facturen van FILLIE zijn per direct opeisbaar en zullen behoudens schriftelijke afspraken tussen Partijen over automatische incasso, uiterlijk binnen veertien (14) dagen na factuurdatum integraal door Opdrachtgever worden betaald. Betaling geschiedt zonder enige verrekening, korting en/of opschorting.

8. Rechten van Intellectuele Eigendom
Onverminderd het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden behoudt FILLIE zich de rechten en bevoegdheden voor die FILLIE toekomen op grond van het intellectueel eigendomsrecht. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan veranderingen in het werk c.g de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk is overeengekomen.

9. Aansprakelijkheid
9.1 De totale aansprakelijkheid van FILLIE en/of Installateur die uit de overeenkomsten, Algemene Voorwaarden en/of de uitvoering ervan voortvloeit en/of daarmee verband heeft, is uitputtend beschreven in de bepalingen van (de leden van) artikel 9; buiten (de leden van) de in dit artikel 9 genoemde gevallen rust op FILLIE en/of Installateur geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de aard van de betreffende vordering(en).
9.2 Enig recht van Opdrachtgever op schadevergoeding ontstaat slechts indien Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan ervan (doch in ieder geval binnen tien (10) Werkdagen nadat Opdrachtgever met die schade bekend is geworden, dan wel had moeten zijn) op gedetailleerde en schriftelijke wijze bij FILLIE meldt. Opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding indien de FILLIE Laadpalen waaraan de schade gerelateerd is, door en/of namens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk zijn verWerkt of beWerkt en/of anders gewijzigd.
9.3 Behoudens in gevallen van opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van FILLIE en/of Installateur, is FILLIE en/of Installateur niet aansprakelijk voor (i) indirecte schade (daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van en schade aan gegevens(bestanden) en schade door bedrijfsstagnatie), enigerlei schade veroorzaakt door of gerelateerd aan diensten van welke aard dan ook, alsmede (ii) enige andere schade die in totaal meer bedraagt dan het door FILLIE aan Opdrachtgever uit hoofde van (het betreffend deel van) de betreffende overeenkomst gefactureerde en door Opdrachtgever aan FILLIE betaalde totaalbedrag (exclusief B.T.W.), waarbij voornoemd uit te keren bedrag in totaal maximaal EUR 1.000 (zegge: duizend Euro) bedraagt. Onder ‘andere schade’ als genoemd in de vorige volzin wordt uitsluitend verstaan:(i) de redelijke, betaalde kosten die Opdrachtgever heeft moeten maken (a) ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van die ‘andere schade’, (b) ter voorkoming of beperking van die ‘andere schade’ mits die kosten daadWerkelijk hebben geleid tot die voorkoming of beperking ervan, en (c) om de prestatie van FILLIE aan de betreffende Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover die Overeenkomst niet door Opdrachtgever is ontbonden, (ii) materiële schade aan FILLIE Laadpalen en/of andere FILLIE Laadpalen van Opdrachtgever en/of derden welke in direct verband staan met door FILLIE geleverde FILLIE Laadpalen en/of diensten, dit met uitsluiting van schade aan programmatuur en gegevensbestanden.

10. Vrijwaring
De Opdrachtgever vrijwaart FILLIE en/of de Installateur voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan FILLIE toerekenbaar is. Indien FILLIE en/of Installateur uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden FILLIE en/of de Installateur zowel buiten als in rechte bij te staan en omnverwijld al hetgene te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is FILLIE en/of de Installateur, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daaartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van FILLIE en/of Installateur en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Oprdrachtgever.

11. Ontbinding
Als Opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van FILLIE en/of de Installateur en FILLIE hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden ontbonden. FILLIE heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

12. Slotbepalingen
12.1 FILLIE behoudt zich het recht voor om haar rechten en verplichtingen uit enige Overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te besteden en/of over te dragen. Behoudens voor zover anderszins bepaald in de overeenkomst, is Opdrachtgever niet gerechtigd een overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) te annuleren en/of ontbinden dan wel over te dragen.
12.2 Wijzigingen van of aanvullingen op de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Opdrachtgever en FILLIE worden overeengekomen, behoudens voor zover anderszins bepaald in de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden.
12.3 Op onderhavige Algemene Voorwaarden en Overeenkomsten en/of de uitvoering ervan is uitsluitend Nederlands recht van toepas¬sing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
12.4 Alle geschillen die uit de Algemene Voorwaarden en Overeenkomsten en/of de uitvoering ervan voortvloeien en/of daarmee verband houden, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de ter zake bevoegde rechter te Utrecht, tenzij FILLIE als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Opdrachtgever alsmede tenzij partijen in het betreffende geval alsnog bindend advies of arbitrage overeenkomen.
12.5 Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch.